Sphenophorus chittendeni Blatchley, 1916  
Family: Curculionidae
Sphenophorus chittendeni image